Ook Onderwijsraad buigt zich over toekomst mbo

Aan de reeks onderzoeken naar de toekomst van het mbo kan er nog één worden toegevoegd. Kort na de zomer zal de Onderwijsraad een advies uitbrengen over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Voor het onderzoek, dat plaatsvindt op verzoek van de Tweede Kamer, heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag geformuleerd: ‘Hoe kan de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verbeterd worden zowel voor het einde van initiële opleidingen als in het kader van een leven lang leren?’ Speciale aandacht zal uitgaan naar het ‘middensegment’: de kansen van jongeren met een mbo-diploma op niveau 2, 3 en 4.

Lange rij
Het advies van de Onderwijsraad voegt zich in een lange rij van toekomstverkenningen. Zo brengt ook de SER binnenkort een advies over het mbo uit. Eerder pleitte de MBO Raad al in het manifest MBO2025 voor een stelselherziening. Daarnaast is er nog het ‘Forum Beroepsonderwijs’ en de voorstellen van de VVD-fractie over een toekomstbestendig mbo.

Competenties
Bij alle onderzoeken naar de toekomst van het mbo wordt verwezen naar de noodzaak om de beroepsopleidingen aan te passen aan een arbeidsmarkt die van werknemers steeds meer flexibiliteit vraagt. Opmerkelijk is dat de roep om aandacht voor competenties weer luider wordt. Zo schrijft Verus in een advies aan de Onderwijsraad:

MBO Raad 2025

‘De uitdaging voor het onderwijs blijft om op te leiden voor een toekomst die we niet precies kennen. Dat vraagt om veel aandacht voor vaardigheden die maken dat studenten zich zo goed en snel mogelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, en niet alleen maar voor de hele specifieke beroepsgerelateerde vaardigheden waar bedrijven hier-en-nu het meeste behoefte aan hebben. Het gaat onder meer om kritische denkvaardigheden, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulatie en ondernemendheid.’ Eerder brak Jan van Zijl ook al een lans voor een herwaardering van competenties. Komt het competentiegericht onderwijs weer helemaal terug?