‘Werkagenda mbo is voortvarend van start gegaan’

In februari ondertekenden minister Dijkgraaf en de scholen de Werkagenda ‘Samen werken aan talent’. Volgens de eerste voortgangsrapportage zijn de partners voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van de agenda.

Dat blijkt uit de brief die demissionair minister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer stuurt over de voortgang en de monitoring van de Werkagenda en het daaraan gekoppelde Stagepact. Een belangrijk onderdeel van de Werkagenda zijn de kwaliteitsafspraken die scholen met het ministerie maken. Scholen zijn druk bezig met het opstellen van kwaliteitsplannen. Voor de zomer hebben al tien scholen hun plannen ingediend, in de maand september volgen de overige scholen.

Brieven

De afgelopen tijd heeft minister Dijkgraaf de diverse partners nader geïnformeerd over de afspraken uit de Werkagenda. Zo stuurde hij brieven aan alle studenten en aan alle praktijkopleiders. Ook rond het Stagepact zette hij diverse acties in werking. Het ministerie organiseerde op 25 mei bijvoorbeeld het Stagepact Event. Op deze bijeenkomst presenteerde de minister een ‘toolbox aanpak stagediscriminatie’. Volgens de bijgevoegde handreiking hebben scholen zeven concrete taken als het gaat om het bestrijden van stagediscriminatie. Een van die taken is de inzet van het instrument ‘stagematching’. Vanuit het ministerie van Onderwijs coördineert een implementatiemanager de overkoepelende aanpak. SBB scherpte onlangs de erkenningsregeling voor leerbedrijven aan.

Monitoring

Het is de bedoeling van het ministerie de verdere voortgang van de Werkagenda nauwgezet te volgen. Het monitoringsplan ‘Zicht op wat werkt’ bevat diverse indicatoren, die de vorderingen in beeld kunnen brengen. Via een periodieke voortgangsrapportage zal het ministerie de Kamer informeren over de voortgang. Een eerste rapportage verschijnt in het voorjaar van 2024, een tweede in het najaar. Minister Dijkgraaf spreekt van een ‘lerende aanpak’ en een ‘stapsgewijs leerproces’. Hij heeft het volste vertrouwen dat de partners samen het mbo kunnen versterken: ‘Met deze investering geven we studenten het best mogelijke onderwijs en de kansen, aandacht en waardering die zij verdienen.’

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over de voortgang van de Werkagenda mbo

Lees ook: Wisselende reacties op Werkagenda mbo