Alliantie moet zorgen voor gelijke kansen

Volgens de OESO doet Nederland het goed als het gaat om kansengelijkheid. Maar het kan nog beter. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker lanceerden de ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kansen op succes in het onderwijs dan kinderen van laagopgeleide ouders, ook a... [lees meer]

‘Een schouderklopje aan jezelf’

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Beroep Leraar, met als belangrijk onderdeel het lerarenregister. Andrea Lutz, docent Engels bij het Prinsentuin College, vertelt hoe zij aankijkt tegen professionaliseren en registreren. Ze komt zelf uit de praktijk, maar belandde acht jaar geleden in het onder... [lees meer]

Extra geld voor gelijke kansen in het onderwijs

Mbo-scholen die erin slagen om laagopgeleide jongeren een volwaardig mbo-diploma te laten halen, krijgen daar extra geld voor. Het plan van minister Bussemaker is onderdeel van de eerder aangekondigde ‘Gelijke kansen alliantie’. Het kabinet wil in de jaren 2017-2019 jaarlijks 12 miljoen euro extra beschikbaar st... [lees meer]

Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie

Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Dat sta... [lees meer]

‘Prestatieafspraken leidden tot kwaliteitsverbetering’

De prestatieafspraken in het hoger onderwijs hebben geleid tot een ‘daadwerkelijke kwaliteitsverbetering’ in het hoger onderwijs. Volgens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is dit ‘een cruciale opbrengst van de prestatieafspraken’. De in 2012 gesloten prestatieafspraken tussen de Rijksoverheid ... [lees meer]

‘Groen onderwijs kan onder voorwaarden naar OCW’

De overheveling van het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs is goed mogelijk. Dat is de conclusie van het rapport Groen onderwijs in beweging. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een motie van Paul van Meenen (D66). In november 2015 riep hij het kabinet op het g... [lees meer]

Ondersteuning voor mbo-docent die wil promoveren

Van de docenten die promotieonderzoek doen, zijn er maar een paar afkomstig uit het mbo. De weg naar promotie is voor de mbo-docent dan ook geen gebaand pad. Nu is er een traject waarbij mbo-docenten met promotieambities geholpen kunnen worden. Inschrijven kan tot 18 november. Het ministerie van OCW stimuleert al en... [lees meer]

Studiesucces op mbo-scholen neemt verder toe

Het percentage mbo-studenten dat de opleiding afsluit met een diploma is verder toegenomen tot ongeveer 75%. Dat blijkt uit de nieuwste sectorrapportage studiesucces. De sectorrapportage studiesucces, onderdeel van de benchmark mbo, brengt in beeld hoe succesvol studenten zijn als het gaat om het behalen van een dip... [lees meer]

Excellentie: de eerste ervaringen van vakscholen

In het schooljaar 2015-2016 hebben vier vakscholen in pilots geëxperimenteerd met excellentieprogramma's voor hun meest getalenteerde en gemotiveerde studenten. De eerste ervaringen zijn zonder meer positief. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage Excellentie in het mbo. De rapportage is een vervolg op een eerd... [lees meer]

SBB: ‘Banen verdwijnen niet door robots’

Een groot aantal mbo-studenten wordt opgeleid voor werk dat gaat verdwijnen, stelt accountant Deloitte. Maar Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) meent dat dit een onterecht doemscenario is. Volgens het rapport van Deloitte volgt meer dan veertig procent van de mbo-studenten een opleiding... [lees meer]

Voortijdige schooluitval in tien jaar gehalveerd

Tussen 2005 en 2015 is het percentage voortijdige schoolverlaters vanuit het mbo gedaald van bijna 11% naar zo’n 5,5%. Er zijn grote regionale verschillen: in Friesland ligt het percentage schooluitvallers op slechts 3,4%, in de regio Amsterdam gaat het om zo’n 7%. De voortijdige schooluitval uit het mbo is de a... [lees meer]

Practoraten: praktijkonderzoek binnen het mbo

Steeds meer mbo-scholen richten 'practoraten' op. En sinds kort is practor net als lector een beschermde titel. Analoog aan de lector in het hoger beroepsonderwijs kent het mbo sinds kort het fenomeen 'practor'. Binnen een practoraat wordt praktijkgericht onderzoek verricht, bijvoorbeeld naar onderwijsvernieuwing of... [lees meer]

Extra strenge eisen aan fusies in het mbo

Een fusie tussen mbo-scholen wordt aan nog strengere voorwaarden verbonden. Alle mbo-scholen krijgen bovendien de expliciete opdracht om de menselijke maat in het onderwijs te bevorderen. Mbo-scholen die plannen maken om te gaan fuseren, krijgen met extra strenge voorwaarden te maken. Het is de bedoeling dat in de t... [lees meer]

‘Opleider2025’ voor innovatieve mbo-docenten

De Beroepsvereniging Opleiders mbo (BVMBO) en het Platform Bèta Techniek (PBT) organiseren onder de noemer ‘Opleider2025’ negen bijeenkomsten over leren in de praktijk. Drie thema’s staan centraal: techniek, zorg en de combinatie van zorg en techniek. De bijeenkomsten starten in november. Er verandert veel in... [lees meer]

‘Specialistisch vakmanschap biedt volop perspectief’

Specialistisch vakmanschap biedt volop perspectief, zo bleek tijdens het jaarlijkse evenement ‘Perspectief voor specialistisch vakmanschap’. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB organiseerde op 10 oktober in Zoetermeer het jaarlijkse evenement ‘Perspectief voor specialistisch vakmansch... [lees meer]

‘Girls Tech’: meer vrouwen in de techniek

De MBO Raad en VHTO, het landelijk expertisebureau voor vrouwen in de techniek, gaan van start met Girls Tech. Doel: meer instroom van meisjes in de techniek. Het project, geselecteerd door Erasmus+, gaat dit najaar van start gaat en loopt tot augustus 2018. In die periode delen mbo-scholen uit zeven Europese landen... [lees meer]

Onderwijsraad wil persoonlijk scholingsbudget

Werknemers moeten tijdens hun werk een persoonlijk scholingsbudget opbouwen. De O&O-fondsen moeten hiertoe worden omgebouwd tot een persoonlijk budget. Dit advies doet de Onderwijsraad in het advies ‘Vakmanschap voortdurend in beweging’. Het rapport, geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, gaat over de kwet... [lees meer]

‘Scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen’

Volgens een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben de mbo-scholen in 2015 een ‘winst’ gemaakt van € 182 miljoen. Maar volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is dit beeld niet juist: ‘De mbo-scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen.’ Het bericht van de Algemene Onderwijsbond is ... [lees meer]

Aanmeldtermijn Versnellerfiets eindigt over twee weken

Werk of leer jij in het mbo? En heb je een duurzaam idee? Met een bedrijf? Dan kun je je nog tot 24 oktober aanmelden voor de Versnellerfiets, een initiatief om zogeheten ‘next-economy’ ideeën in het mbo op te halen en vervolgens te helpen deze ideeën te realiseren. Sinds de lancering van de Versnellerfiets... [lees meer]

Ruime meerderheid Tweede Kamer steunt lerarenregister

Een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat leraren verplicht zich in te schrijven in het lerarenregister. Een extra onderzoek naar draagvlak acht de Kamer niet nodig. Het wetsvoorstel over de invoering van het lerarenregister heeft een zeer ruime meerderheid gekregen in d... [lees meer]

Onduidelijkheid over aantal geregistreerde leraren

Er is verwarring ontstaan over het aantal geregistreerde leraren. Volgens een onderzoek van wiskundeleraar Frans van Haandel zouden niet 60.000 maar slechts 30.000 docenten zich hebben ingeschreven in het lerarenregister. Maar volgens staatssecretaris Dekker kloppen de cijfers wel. Afgelopen vrijdag maakte wiskundel... [lees meer]

Tevredenheid medewerkers mbo-scholen neemt toe

De tevredenheid van medewerkers van mbo-scholen is de afgelopen jaar licht gestegen. Maar de werkdruk blijft een probleem. Over het algemeen zijn de medewerkers van mbo-scholen iets meer tevreden over hun werk dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de tevredenheid van docenten en ander... [lees meer]

Merel Brugman nieuwe mbo-docent van het jaar

Dit weekend werd Merel Brugman, docent fotografie aan het ROC A12 in Velp, verkozen tot Leraar van het Jaar, categorie middelbaar beroepsonderwijs. Een jaar lang mag Merel optreden als ambassadeur van het mbo. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker overhandigde Merel Brugman de prijs tijdens het Lerarencongres in Ame... [lees meer]

BVMBO wil stem geven aan de opleiders

Wereld Lerarendag. In Laos is dat elk jaar op 5 oktober een groot feest. Leraren krijgen cadeaus, worden enthousiast toegezongen en smullen van een heerlijk diner met sticky rice en runder- en hondenvlees. Althans volgens cabaretier en oud-leraar Viggo Waas, spreker op een door de BVMBO georganiseerde inspiratiesessie ... [lees meer]

HMC en Koning Willem I College goede werkgevers

Ook dit jaar zijn weer enkele mbo-scholen hoog geëindigd in de lijst met beste werkgevers van Nederland. Het Hout- en Meubileringscollege en het Koning Willem I College mogen zich de beste onderwijswerkgevers van Nederland noemen. Jaarlijks organiseren Effectory en Intermediair de verkiezing van de beste werkgeve... [lees meer]

Aansluiting tussen mbo en hbo hapert

Het studiesucces van mbo-doorstromers op het hbo neemt af. Ondertussen doen havisten het op het hbo beter dan mbo’ers. Die conclusie trekt het SCP in een rapport over leerroutes in het hoger onderwijs. In het rapport Wikken en wegen in het hoger onderwijs onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de lee... [lees meer]

Veel twijfel over draagvlak voor het lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel dat leraren verplicht zich in te schrijven in een lerarenregister. Maar er is ook twijfel over het draagvlak onder leraren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel dat leraren verplicht zich in te schrijven in het lerarenregis... [lees meer]

‘We moeten waardevolle ideeën koesteren’

Als het aan Lotte Tunnissen ligt, krijgen mbo-studenten veel meer inbreng in het onderwijs. Niet voor niets is deze enthousiaste docente Nederlands één van de drie finalisten voor de Leraar van het Jaar. ‘Er moet iets gebeuren. Of ik nu win of niet.’ Met een aanstekelijk filmpje introduceert Lotte Tunnissen zi... [lees meer]

Instemmingsrecht studenten bij schoolkosten

Studenten van mbo-opleidingen krijgen een instemmingsrecht bij het beleid dat de school voert rond schoolkosten. Minister Bussemaker wilde niet verder gaan dan een adviesrecht. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een amendement van PvdA en D66 dat de deelnemersraden op mbo-scholen dit instemmingsrecht geef... [lees meer]

Ook Eerste Kamer akkoord met toelatingsrecht mbo

Vanaf 2018 hebben studenten met de juiste vooropleiding het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding van hun keuze. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. De wet regelt ook dat de landelijke aanmelddatum voo... [lees meer]

‘Je moet als docent weten wat er in je sector speelt’

Merel Brugman (29) is behalve docent Fotografie aan ROC A12 en fotograaf ook een van de drie finalisten bij de verkiezing van Leraar van het Jaar. MBO-Today sprak met haar vlak voor de uitslag. Had je de nominatie verwacht? ‘Je weet natuurlijk nooit precies waar de jury naar op zoek is. Bovendien kende ik de an... [lees meer]

‘Groen mbo naar ministerie van Onderwijs’

Het groene beroepsonderwijs moet onder regie van het ministerie van Onderwijs gaan vallen. Bij de volgende kabinetsformatie moet dat geregeld worden, aldus PvdA-voorman Diederik Samsom. Van oudsher valt het groene beroepsonderwijs onder het ministerie van Economische Zaken. Dit leidt regelmatig tot discussies over... [lees meer]

‘Ontwikkelen vanuit een veilige basis’

Zaterdag 8 oktober wordt bekend wie zich de nieuwe leraar van het jaar mag noemen. MBO●today sprak met één van de kanshebbers: Roxanne van den Boogaard, docent bij Helicon Opleidingen in Geldermalsen. ‘Hé Roxanne, vind je het goed als ik je nomineer voor de verkiezing van Leraar van het Jaar?’ Zie daar de... [lees meer]

Instroom in technische opleidingen blijft achter

Nog steeds kiezen te weinig mbo-studenten voor technische opleidingen. De doelstelling om 40% van de studenten te laten kiezen voor techniek wordt bij lange na niet gehaald. ‘Het gaat de verkeerde kant op’, aldus een bedroefde werkgeversvoorman Ab van der Touw in het Financieel Dagblad. De ambitie van het Tech... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…