Nederlandse mbo-docenten op bezoek in China

Docenten van tien Nederlandse mbo-scholen zijn naar China vertrokken om het beroepsonderwijs van dat land te leren kennen. In 2017 komen Chinese docenten het mbo in Nederland bekijken. Doel van deze uitwisseling: een duurzame samenwerking tussen beide landen. Het 'Sino-Dutch Shadowing Programme' wil dat Nederland e... [lees meer]

Monitor keuzedelen van start

Het ministerie van Onderwijs roept alle mbo-scholen op om mee te doen aan de Monitor Keuzedelen. Centrale vraag: werken de keuzedelen in de praktijk? Vanaf augustus 2016 bieden alle mbo-scholen keuzedelen aan in startende opleidingen. Omdat het werken met keuzedelen nieuw is, wil het ministerie goed volgen hoe dit i... [lees meer]

Leerateliers over cross-over opleidingen

Scholen die in aanmerking willen komen voor een experimentele cross-over opleiding, moeten voor 15 september 2016 hiervoor een aanvraag indienen. Tijdens twee leerateliers krijgen belangstellenden meer informatie. Via het experiment cross-over kwalificaties krijgen scholen de mogelijkheid om samen met het bedrijfsle... [lees meer]

‘School kan geen stageplek garanderen’

De zorg voor voldoende stageplekken ligt niet eenzijdig bij de school. Leerbedrijven en scholen zijn samen verantwoordelijk voor goede beroepspraktijkvorming. Maar er is geen bij wet geregelde stagegarantie. Dat antwoordt minister Bussemaker op vragen van Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA). Zij maakt zich al langer ... [lees meer]

Handreiking helpt scholen werk te maken van LOB

Onder het mom ‘Krachtig aan de slag met LOB’ organiseerde het Servicepunt LOB mbo 23 mei een bijeenkomst over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een nieuwe handreiking helpt scholen hierbij. ‘Er is zuurstof nodig om LOB te laten branden’, stelde Inge Vossenaar, directeur MBO bij het ministerie van OCW, bij... [lees meer]

SVO mag nieuwe opleiding ‘Generation Food’ aanbieden

Vakschool SVO mag de opleiding 'Generation Food' gaan aanbieden op de locatie Houten. Hoewel ROC Midden Nederland in de nabijheid ook horeca-opleidingen aanbiedt, is er geen sprake van een ondoelmatig aanbod. Dat concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in een nieuw advies. Het advies was aangevraagd door R... [lees meer]

OESO zeer positief over Nederlands onderwijs

Het Nederlandse onderwijs is een mondiale topper. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling op basis van uitgebreid onderzoek. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs verrichtte de OESO het afgelopen jaar onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Het onderzoe... [lees meer]

Feestelijke kick-off lerarenregister

Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is naar de Tweede Kamer gestuurd, reden voor het ministerie en de Onderwijscoöperatie een feestje te organiseren. Over de vraag wat het register nu precies is, lopen de meningen echter uiteen. De Aob volgt de ontwikkelingen met argusogen. Op zaterdag 21 mei vond in Amersfoo... [lees meer]

Meldpunt discriminatie stages in Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat een meldpunt Stageplekken instellen. Jongeren die zich gediscrimineerd voelen bij hun sollicitatie naar een stageplek, kunnen hier een klacht indienen. De gemeente stelt het meldpunt in naar aanleiding van onderzoeksresultaten die het Kennisplatform Integratie en Samenleving onlangs naar bu... [lees meer]

Regionaal investeringsfonds: 17 nieuwe projecten

Bij de nieuwe ronde van het regionaal investeringsfonds zijn zeventien projecten in de prijzen gevallen. Het ministerie van Onderwijs subsidieert deze projecten met ruim € 14 miljoen. Het regionaal investeringsfonds mbo is in 2014 opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Schole... [lees meer]

Hulpmiddelen bij het verbeterplan bpv

Voor scholen die een Verbeterplan bpv opstellen zijn nieuwe hulpmiddelen beschikbaar. Zo heeft de Argumentenfabriek kaarten ontwikkeld waarmee scholen de kwaliteit van hun bpv kunnen analyseren. Ook is er een lijst met vragen en antwoorden. Deze zomer moeten alle mbo-scholen een plan opstellen voor het verbeteren ... [lees meer]

Bussemaker: geen schakeljaar voor mbo’ers

Minister Bussemaker is geen voorstander van een schakeljaar voor mbo’ers die doorstromen naar het hbo. Dat schrijft ze op haar weblog. Minister Bussemaker reageert hiermee op de recente pleidooien voor een schakeljaar voor mbo-studenten die doorstromen naar het hbo. Zo kan volgens Thom de Graaf, voorzitter van d... [lees meer]

Kennisdeling over kritische denkvaardigheden

De eerste regiobijeenkomst van het Netwerk burgerschap mbo is succesvol verlopen. Zo’n 25 belangstellenden van een tiental mbo-scholen kwamen op 18 mei naar het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst stond kennisdeling op het gebied van burgerschap centraal. Alet van Leeuwen, projec... [lees meer]

Ton Heerts nieuwe voorzitter MBO Raad

Ton Heerts, voormalig Kamerlid voor de PvdA en op dit moment voorzitter van de FNV, wordt de nieuwe voorzitter van de MBO Raad. Het bestuur van de MBO Raad is unaniem in de voordracht. Met Ton Heerts denkt het bestuur een voorman binnen te halen met bestuurlijke ervaring, een breed netwerk binnen overheid, politiek... [lees meer]

Tweede Kamer steunt kleine mbo-scholen

Minister Bussemaker betreurt het dat het ROC van Flevoland voortijdig een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft gepubliceerd. Ze roept de scholen op gezamenlijk in overleg te gaan. Ondertussen spreekt de Tweede Kamer in een motie steun uit voor kleine mbo-scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft... [lees meer]

Veiligheid op school neemt verder toe

Ruim 88 procent van de mbo-studenten en 91 procent van de mbo-medewerkers voelt zich in hun school (zeer) veilig. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015. Leerlingen ervaren de lesruimten op school als de meest veilige plek, zo'n 93 procent voelt zich daar veilig. Het percentage stude... [lees meer]

Aantal ‘registerleraren’ groeit naar 50.000

Langzaam maar zeker groeit het aantal geregistreerde leraren. Ondertussen zijn 50.000 leraren ingeschreven in het lerarenregister. Het gaat om ongeveer 20% van alle docenten in Nederland. De groei van het aantal geregistreerde leraren gaat langzamer dan beoogd. Volgens het Nationaal Onderwijsakkoord was het de bedoe... [lees meer]

‘Leerbedrijf dat discrimineert verliest erkenning’

Minister Bussemaker gaat maatregelen nemen om discriminatie bij het vinden van een leerwerkplek te voorkomen. Werkgevers die discrimineren kunnen hun erkenning als leerbedrijf verliezen. De minister maakt dit bekend in antwoord op vragen van de Kamerleden Jadnanansing en Marcouch over discriminatie bij het vinden va... [lees meer]

ROC TOP wil dialoog met ROC van Flevoland

ROC TOP is niet blij dat het conceptadvies over macrodoelmatig onderwijs in Almere door het ROC van Flevoland naar buiten is gebracht. Maar de school gaat wel graag de dialoog met Flevoland aan. Deze week bracht het ROC van Flevoland op eigen initiatief het conceptadvies van de Commissie Macrodoelmatigheid over bero... [lees meer]

‘ROC TOP moet stoppen met eenzijdige concurrentie in Almere’

De voorgenomen groei van ROC TOP in Almere staat de ontwikkeling van een evenwichtig aanbod aan mbo-opleidingen door het ROC van Flevoland in de weg. De Commissie Macrodoelmatigheid roept de scholen op om tot een geïntegreerd opleidingenaanbod te komen. Op verzoek van het ROC van Flevoland heeft de Commissie Macrod... [lees meer]

Kantine gezond, automaat nog niet

De kantines van veel mbo-scholen bieden steeds vaker gezonde voeding aan. Maar het aanbod uit de automaat blijft achter. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Van de 88 mbo-scholen die aan het onderzoek meededen, besteedt het overgrote deel de afgelopen jaren meer aandacht aan gezonde voeding. Kantines bieden mee... [lees meer]

Zij-instromers ook welkom in lerarenregister

Vanwege het grote belang van zij-instromers voor het mbo wordt er voor deze groep mbo-docenten een aparte plek gecreëerd in het lerarenregister. De waarde en betekenis van zij-instromers wordt zo duidelijk erkend. Van oudsher wordt het onderwijs in het mbo niet alleen verzorgd door docenten met een lerarenopleiding... [lees meer]

Verkenningscommissie onderzoekt vraagfinanciering

Een verkenningscommissie gaat onderzoeken of vraagfinanciering in het mbo mogelijk is. Eind 2016 worden de uitkomsten van de verkenning verwacht. Het idee van vraagfinanciering in het mbo is een lang gekoesterde wens van een deel van de Tweede Kamer. Diverse malen riep een meerderheid van de Kamer minister Bussemake... [lees meer]

SER adviseert over toekomst mbo

De Sociaal Economische Raad brengt nog dit jaar een advies uit over de toekomst van het Nederlandse mbo. Centrale vraag is wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Minister Bussemaker vraagt in de adviesaanvraag speciale aandacht voor het ... [lees meer]

‘Studiebijsluiter wordt te weinig gebruikt’

De voorlichting van mbo-scholen over de arbeidsmarktkansen van opleidingen schiet te kort. Scholen maken veel te weinig gebruik van de studiebijsluiter ‘Studie in cijfers’. Dat stellen de JOB en CNV Jongeren. Te veel mbo-scholen zijn onduidelijk over het arbeidsmarktperspectief na opleidingen. Uit onderzoek va... [lees meer]

Praktijkgericht onderzoek levert resultaten op

De afgelopen jaren financierde het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek tal van praktijkgerichte onderzoeksprojecten, waaronder enkele die zich specifiek op het mbo richten. Inmiddels hebben de onderzoeken interessante resultaten opgeleverd. De onderzoeken hadden betrekking op drie thema’s: differentiatie in ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…