Veel Europese landen bezuinigen op beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs in Europa staat onder druk. Vooral Zuid-Europese lidstaten bezuinigen op het beroepsonderwijs. Is Nederland de uitzondering? De bezuinigingen in veel Europese landen kwam naar voren tijdens de onderwijsconferentie ‘Skills for a lifetime, towards a futureproof VET’, die Nederland organiseer... [lees meer]

Nader onderzoek naar misbruik studiebeurs

De Rotterdamse mbo-scholen gaan nader onderzoek doen naar de vermeende fraude met studiefinanciering door leerlingen. Ook minister Bussemaker van Onderwijs verdiept zich in de kwestie. Volgens de NOS, die zich op anonieme bronnen beroept, vindt de fraude op aanzienlijke schaal plaats in Rotterdam. Eén van de rede... [lees meer]

Naar een nationaal scholingsfonds?

Om de ambities van een leven lang leren mogelijk te maken moeten de O&O-fondsen vervangen worden door een nationaal, sectoronafhankelijk scholingsfonds voor werkenden. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken. De sectorale O&O-fondsen beschouwt Asscher als ouderwets en niet passend in deze tijd van robotisering ... [lees meer]

Bussemaker blijft strijden voor kleinschalig onderwijs

De Tweede Kamer was vorige week kritisch over het plan van minister Bussemaker om mbo-scholen op te splitsen in kleinschalige colleges. Toch is de minister niet ontevreden: scholen gaan zelf de menselijke maat bewaken. In een interview in het Financieel Dagblad blikt de minister terug op het Kamerdebat van vorige we... [lees meer]

Minder volwassenen op mbo

Het aantal leerlingen van boven de dertig jaar is in het mbo verder gedaald. Uit de jongste cijfers van de onderwijskoepels blijkt dat tussen 2011 en 2014 op alle niveaus steeds minder mensen boven de 30 jaar een studie of opleiding volgen. Deze trend is al langer bekend en was een belangrijke reden voor het kabinet... [lees meer]

Minister stelt ruim 400 keuzedelen vast

Conform planning heeft minister Bussemaker vandaag ruim 400 keuzedelen formeel vastgesteld. Scholen kunnen deze keuzedelen vanaf het komende schooljaar aanbieden. Vanaf het komende schooljaar bestaat iedere mbo-opleiding uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het keuzedeel is een soort vrij... [lees meer]

Misbruik studiefinanciering in mbo?

Leerlingen die zich inschrijven bij een mbo-school, louter om op die manier studiefinanciering te krijgen. Volgens de gemeente Rotterdam komt dit regelmatig voor. Minister Bussemaker laat onderzoek doen. Jongeren die zich inschrijven op een mbo-school hebben recht op studiefinanciering. In sommige gevallen kunnen zi... [lees meer]

Geen BTW-plicht samenwerkende scholen

Scholen die samen een opleiding verzorgen hoeven onderling geen BTW meer af te dragen. Met deze maatregel maakt minister Bussemaker de weg vrij voor de ‘samenwerkingsschool’. Bij de samenwerkingsschool zijn meerdere mbo-scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor een opleiding. Door zo'n samenwerkingsverband kunne... [lees meer]

MBO-colleges niet wetttelijk verplicht

Een wettelijke verplichting om tot mbo-colleges te komen is voorlopig van de baan. Minister Jet Bussemaker wil nu via de kwaliteitsafspraken tot kleinschaligheid in het mbo komen. Onder druk van de Tweede Kamer laat minister Bussemaker haar oorspronkelijke idee van verplichte mbo-colleges los. Een vrijwel unanieme T... [lees meer]

Tweede Kamer dwingt experiment vraagfinanciering af

De minister ziet er geen heil in, maar de Tweede Kamer wil het toch: vraagfinanciering in het mbo. Voor Prinsjesdag 2016 moet minister Bussemaker met een plan komen. In een motie van de Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Michel Rog (CDA) wordt de regering gevraagd te onderzoeken op welke wijze ook in het mbo – i... [lees meer]

Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’

Nederland behoort wat betreft leven lang leren tot de top 5 van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden volgen cursussen en opleidingen voor hun werk of in hun vrije tijd. Er is vanouds veel kritiek op het beleid rond 'leven lang leren', maar internationaal onderzoek wijst uit dat we het in Nederland nog zo slecht n... [lees meer]

Te weinig instromers en stageplekken bij zorg en welzijn

Om dreigende tekorten op te vangen moeten meer jongeren een opleiding volgen in zorg en welzijn. Nu is de instroom van studenten in hbo-opleidingen en een aantal pedagogische mbo-opleidingen te laag. Uit het rapport Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015 blijkt dat over twee tot vijf jaar de vraag na... [lees meer]

Minister wil dat schooluitval nog verder daalt

Het aantal schooluitvallers is in 2015 gedaald tot zo’n 24.500. Volgens minister Bussemaker is de bodem echter nog niet bereikt: zij wil een verdere daling tot 21.000. De schooluitval in Nederland blijft dalen. Verlieten in 2002 nog ruim 70.000 leerlingen tot 23 jaar (vo of mbo) zonder diploma de school, inmidde... [lees meer]

Grotere rol docenten bij benoeming bestuurder

In de sollicitatiecommissie voor het benoemen van een nieuw lid van het college van het bestuur moet voortaan een vertegenwoordiger van het personeel, de leerlingen of de ouders zitting nemen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het benoemen van een bestuurder is in het mbo de verantwoordelijkheid van de Raad van To... [lees meer]

Instemmingsrecht OR bij jaarlijkse begroting

De medezeggenschapsorganen in het mbo krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Tegen de zin van minister Bussemaker besloot de Tweede Kamer daartoe. Het amendement over de medezeggenschap op het gebied van het financiële beleid kwam aan de orde tijdens een debat over de bestuurskracht... [lees meer]

Meer bevoegdheden voor examencommissies

Examencommissies krijgen binnen mbo-scholen meer taken en bevoegdheden. Dit moet de kwaliteit van de examinering ten goede komen. Aanleiding voor de zwaardere bevoegdheden voor de examencommissies is de aanhoudende kritiek op de kwaliteit van de examinering in het mbo. Die kritiek is slecht voor het vertrouwen in di... [lees meer]

Bussemaker blijft tegen vraagfinanciering in mbo

Minister Bussemaker wil voorlopig geen experimenten met vraagfinanciering in het mbo. Volgens de minister is er ten aanzien van flexibel onderwijs al voldoende mogelijk in het mbo. Tijdens het voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over ‘leven lang leren’ diende Anne-Wil Lucas namens de VVD-fractie diverse moties i... [lees meer]

Regionale kansen op werk per opleiding in beeld

Dankzij een nieuwe website kunnen aanstaande mbo-studenten precies zien hoe groot hun kans op werk is na een voltooide opleiding. Op www.kansopwerk.nl kunnen mbo-studenten zien welk arbeidsmarktperspectief zij hebben als zij hun opleiding voltooid hebben. De website, een initiatief van SBB, brengt de kansen in beeld... [lees meer]

Onderhandelingen nieuwe cao weer opgestart

Werknemers en werkgevers praten weer over een nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijk onderwerp van gesprek is de overeengekomen loonsverhoging van 3%. De loonsverhoging die in oktober was afgesproken dreigt voor een deel ongedaan te worden gemaakt door het besluit van het ABP om de pensioenpr... [lees meer]

Jan van Zijl vertrekt bij MBO Raad

Na ruim acht jaar vertrekt Jan van Zijl als voorzitter van de MBO Raad. Per 1 april 2016 wordt Van Zijl één van de vice-voorzitters van het ABP-bestuur (namens de werkgeversdelegatie). Hij is in die functie de opvolger van Luitenant-generaal Cees de Veer. Over zijn nieuwe functie zegt Van Zijl: 'Bij pensioenen gaa... [lees meer]

Oud-bestuurders ROC Leiden aansprakelijk gesteld

ROC Leiden gaat proberen vijftien voormalige bestuurders van de school aansprakelijk te stellen voor de geleden financiële schade. Het ministerie van Onderwijs biedt ondersteuning. Na stevig aandringen door de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker onderzocht in hoeverre het mogelijk is voormalige bestuurders van... [lees meer]

Ondernemendheid als 21ste eeuwse vaardigheid

21ste-eeuwse vaardigheden betekenen voor het mbo wat anders dan voor onderwijssectoren als het basis- en voortgezet onderwijs. Dit schrijven onderzoekers Pieter Baay en Ingrid Christoffels van het Expertise Centrum Beroeps Onderwijs (ECBO) in een publicatie die vandaag verschijnt. De publicatie ‘De toekomst begint... [lees meer]

Certificaten in het mbo: veel aarzelingen

De introductie van certificaten in het mbo vindt uiterst omzichtig plaats. Een impactanalyse moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor zowel het bekostigd als niet-bekostigd onderwijs. Het is de bedoeling dat mbo-scholen al vanaf volgend schooljaar certificaten mogen afgeven aan studenten die delen van opleidin... [lees meer]

Keuzedeel voorbereiding hbo in ontwikkeling

Een groot aantal mbo-scholen uit Zuid-Nederland ontwikkelt samen met hbo-instellingen een keuzedeel dat mbo-leerlingen beter voorbereidt op een vervolgopleiding op het hbo. Het ‘Keuzedeel Voorbereiding hbo’, dat in het schooljaar van 2017-2018 klaar is, moet mbo’ers kansrijker laten doorstromen naar het hbo.... [lees meer]

Inspectie wil verbetercultuur stimuleren

De Inspectie van het Onderwijs kijkt voortaan niet alleen naar de basiskwaliteit van het onderwijs, maar ook naar mogelijkheden om de kwaliteit verder te verhogen. De Inspectie wil scholen helpen een 'verbetercultuur' te ontwikkelen. Het concept toezichtkader voor het mbo, dat nu voor internetconsultatie is vrij... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…