Jaaroverzicht 2016: van rekentoets tot lerarenregister

Wat gebeurde er allemaal in 2016? MBO-Today blikt nog één keer terug.

Januari
De MBO Card, een cultuurkaart voor mbo-studenten, is een groot succes: zo’n 400.000 mbo’ers ontvangen de kortingskaart die vanaf 1 januari 2016 geldig is. De in 2015 ingestelde Commissie Macrodoelmatigheid mbo komt met haar eerste adviezen. ROC Aventus volgt het advies van de commissie om te stoppen met de opleiding vliegtuigonderhoud op. SBB kondigt aan de tevredenheid van leerbedrijven te gaan onderzoeken.

Februari
Jan van Zijl kondigt zijn afscheid als voorzitter van de MBO Raad aan; hij wordt bestuurder bij het ABP. De slepende onderhandelingen over een nieuwe cao voor het mbo worden eindelijk weer voortgezet. De Tweede Kamer bepaalt dat de Ondernemingsraad voortaan instemmingsrecht heeft bij de jaarlijkse begroting van mbo-scholen. SBB stelt de eerste 400 keuzedelen vast. De NOS meldt dat mbo-studenten misbruik maken van de studiefinanciering. Later blijkt het om een storm in een glas water te gaan.

Maart
Omdat het niet gelukt is om een goede bpv-monitor te ontwikkelen, krijgen de mbo-scholen de mogelijkheid om zelf een verbeterplan bpv op te stellen. Scholen die er daadwerkelijk in slagen hun bpv te verbeteren, komen in aanmerking voor extra geld van het ministerie.

April
Bij het afscheid van Jan van Zijl pleit de MBO Raad voor een nieuwe variant van de middenschool. Volgens ‘MBO 2025’ zouden havo en vmbo samen moeten gaan. De beroepsvereniging van mbo-opleiders bvmbo viert het eerste lustrum. Bij monde van Anne-Wil Lucas roept de Kamer de minister op om de keuzedelen al direct te laten examineren. Na massale protesten vanuit de scholen verdwijnt het plan weer snel achter de horizon. Uit onderzoek blijkt de doorstroom mbo-hbo sterk te zijn gedaald. Volgens minister Bussemaker is er echter sprake van een tijdelijk ‘boeggolfeffect’, veroorzaakt door het nieuwe leenstelsel. Het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister wordt kritisch ontvangen.

Mei
De Commissie Macrodoelmatigheid roept ROC TOP op de activiteiten in Almere af te bouwen. De gemeenteraad van Almere, maar ook de Tweede Kamer, steunen echter ROC TOP en willen ‘kleinschalig beroepsonderwijs’ in Almere behouden. Ton Heerts wordt de nieuwe voorzitter van de MBO Raad.

Juni
Het wetsvoorstel dat leerlingen een toelatingsrecht geeft stuit op grote bezwaren van de scholen. Na lang onderhandelen wordt er overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het mbo. Minister Bussemaker maakt vijf miljoen euro vrij om de schoolkosten voor minderjarige mbo-leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen te verlagen.

Juli
Het Platform Rekendocenten van de bvmbo steunt de ‘Rekenagenda’ niet. De rekendocenten willen dat het rekenexamen zo snel mogelijk gaat meetellen voor het diploma. Volgens een wetsvoorstel wordt de Associate Degree een volwaardige opleiding tussen het mbo en het hbo in.

Augustus
ROC Leiden stelt dertien voormalige bestuurders aansprakelijk voor de financiële schade door de veel te dure schoolgebouwen. Minister Bussemaker houdt vast aan een verplicht bindend studieadvies in het eerste jaar van de mbo-opleiding.

September
Na een stevige politieke discussie stemt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met een wettelijk toelatingsrecht en een bindend studieadvies. Ook de Eerste Kamer steunt het omstreden voorstel. Op Prinsjesdag wordt bekend dat er vanaf 2017 jaarlijks tien miljoen euro beschikbaar is voor de schoolkosten van minderjarige leerlingen. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam kondigen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een ‘Gelijke Kansen Alliantie’ aan. De MBO Raad verklaart het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister niet te steunen.

Oktober
De Tweede Kamer stemt in met het lerarenregister. Volgens een onderzoek is het goed mogelijk om het groene onderwijs te verhuizen van het ministerie van Economische Zaken naar dat van onderwijs – een klus voor het nieuwe kabinet.

November
De petitie ‘Stop dit lerarenregister’ van docentenvakbond ‘Leraren in actie’ wordt in korte tijd meer dan 25.000 keer ondertekend. De MBO Raad en de bvmbo pleiten samen voor het zo snel mogelijk laten meetellen van de rekentoets. Minister Bussemaker kondigt aan dat in Leiden het lek boven is: het gaat steeds beter met de geplaagde school. De bvmbo roept docenten op met input te komen voor een in februari 2017 te verschijnen ‘MBO-manifest’. Scholen beginnen een netwerk om ervaringen met excellentieprogramma’s uit te wisselen.

December
Het wetsvoorstel lerarenregister blijkt in de Eerste Kamer bepaald geen hamerstuk te zijn. De senatoren stellen tal van vragen en de besluitvorming wordt uitgesteld tot 2017. Staatssecretaris Dekker wordt door de Tweede Kamer gedwongen om samen met de vereniging van wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets te ontwikkelen. Het Hoornbeeck College wordt door de Keuzegids mbo opnieuw uitgeroepen tot beste mbo-school van Nederland. Er is veel belangstelling voor de Ov-kaart, waarmee jongeren vanaf 1 januari 2017 gratis naar school kunnen reizen.

Lees ook: Jaaroverzicht 2015